Subject: "Ó Đen" Lý Tống Print to printer
Poster: phucat532  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (203.88 Kb)


Quyển sách Ó Đen của Lý Tống và
Lý Tống Trong Lòng Dân Tộc của Trương Sĩ Lương, xuất bản 1992

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com