Subject: Tàu Thích Made In America Hơn Ai Print to printer
Poster: amdahl  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Costco đầu tiên mở ở Shanghai ngày 8/27/19 mấy anh chị Tàu chiếu cố hết mình . Cuối cùng Mỹ vẫn là nhất thế giới
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com