Subject: Just caught it on tape Print to printer
Poster: IceMan  
Source: http://www.canhthep.com  


Làm ơn cẩn thận dùm mấy chị lái phi công ơi ...
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com