Subject: Repost bài đăng vễ trang chính Print to printer
Poster: Thanchuy  
Source: http://www.canhthep.com  


Xin chào Admin
Tôi muốn đưa bài cũ về trang chính
như Admin hướng dẫn nhưng tìm hoài
không thấy icon "reply"
Tôi mở bài cũ nhưng tìm không thấy
icon. Xin Amin chỉ bảo. Cám ơn

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com