Subject: GIAI PHẨM LÝ TƯỞNG 02/2017 ĐÃ PHÁT HÀNH Print to printer
Poster: tmh  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Đây là Phiếu mua báo LÝ TƯỞNG scaned từ trong báo LÝ TƯỞNG

Còn đây là nội dung để chuyển trực tiếp bằng điện thoại smart phone

PHIẾU MUA GIAI PHẨM LÝ TƯỞNG DÀI HẠN
Họ và tên: .........................................................................................................................................
(Nếu mua để tặng người khác xin ghi vào hàng dưới đây)
Gửi tặng cho: ...................................................................................................................................
Điạ chỉ: .............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Sồ điện thoại : ................................................... Email: ...................................................................
Mua ................. số báo Lý Tưởng, kể từ số: .................... năm : ................................
Kèm chi phiếu trị giá: ..............................................
Chi phiếu gửi mua báo xin viết trả cho (Pay To The Order Of) : DUONG PHAM
và gửi về địa chỉ:
DUONG HUU PHAM
2525 BEDFORD RD.
LANSING, MI 48911-1702
U.S.A.
Giá mua báo Lý Tưởng dài hạn:
Trong Hoa Kỳ: Một năm : $25.00 - Ngoài Hoa Kỳ: Một năm $50.00
Giai phẩm Lý Tưởng được phát hành một năm 2 số
vào tết Âm lịch và ngày Không lực VNCH 01/07

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com