Subject: Tìm bạn bè khóa 5/69 Print to printer
Poster: chungph  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Tôi muốn tìm các bạn bè cũa khóa 5/69 Trừ Bị Thủ Đúc (Không-Quân).Tôi là Sĩ Quan Tiếp Liệu của Sư Đoàn 1 Không Quân tại Phi Trường Đà Nẵng từ 1971-1975.

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com