Subject: Hoàng Duy Hùng Còn Dám Về VN Không ? Print to printer
Poster: amdahl  
Source: http://www.canhthep.com  
---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com