Subject: Cờ VNCH đứng trước 2 cờ Tàu khựa Print to printer
Poster: vnaf.kanga  
Source: http://www.canhthep.com  
 

Click to expand image to full size (184.23 Kb)


Giương cao ngọn cờ chính nghĩa

---
This article comes from Cánh Thép
http://www.canhthep.com